Regulamin dla rodziców

Charakter i zadania przedszkola. 

Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie jest placówką publiczną o charakterze wychowawczo-dydaktycznym i opiekuńczym. 

Realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze w oparciu o program wychowania w przedszkolu nr DKO-4013-1/92 wydanego przez MEN. 

Do zadań przedszkola należy: 

• wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole, 

• rozwijanie procesów poznawczych, poszerzanie zasobu informacji, umiejętności w toku poznawania otoczenia społecznego, przyrodniczego, technicznego, 

• uspołecznienie dzieci, kształtowanie postaw, charakteru, stosunku do pracy, 

• rozbudzanie wrażliwości elastycznych w kontakcie z otoczeniem, przyrodą, sztuką, wyobraźni i ekspresji twórczej dzieci, 

• sprawowanie opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem, prawidłowym rozwojem wychowanków, kształtowanie postaw zdrowotnych dzieci, wykrywanie deficytów rozwojowych i ich wyrównywanie. 

Przedszkole czynne jest przez 12 miesięcy w roku od 01.09 do 31.08, funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu od godz. 6.00 do 16.00.

Tryb życia dzieci w przedszkolu w przedszkolu regulowany jest rozkładem dnia dla poszczególnych grup wiekowych. 

Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno uczęszczać do niego regularnie. O dłuższej przerwie w uczęszczaniu dziecka do przedszkola należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.

Rodzice są zobowiązani do nie przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych i będących nosicielami chorób układu pokarmowego. 

Opiekę nad wychowankami w drodze z domu do przedszkola i z powrotem do domu sprawują rodzice lub osoby przez nie upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Pisemne upoważnienie stałe lub jednorazowe winno być złożone u nauczyciela. 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzicom przysługuje: 

• w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot wpłaconej opłaty z tytułu żywienia za każdy dzień nieobecności, 

• prawo zgłaszania do dyrektora uwag i wniosków doskonalenia pracy p - la, 

• prawo odwoływania się w sprawach spornych do Prezydenta m. Tarnowa za pośrednictwem Wydz. Edukacji i Sportu w Tarnowie ul. Mickiewicza. 

• prawo odwoływania się w sprawach pedagogicznych do Kuratorium Oświaty w Tarnowie Oddział Przedszkoli i Szkół Podstawowych ul. Dworcowa 5. 

Rodzice zobowiązani są do: 

• uczestniczenia w zebraniach ogólnych i grupowych o charakterze wychowawczo-szkoleniowym oraz w zajęciach otwartych, udzielania i odbierania informacji o dziecku, włączenia się do prac przy organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych, 

• czynnego włączania się do pracy na rzecz modernizacji i wzbogacania bazy materialnej przedszkola jak np. konserwacja urządzeń ogrodowych, naprawa sprzętu, zabawek itp., 

• regularnego uiszczania ustalonej odpłatności z tytułu kosztów żywienia dziecka w przedszkolu w terminie podanym na tablicy ogłoszeń. Dyrektor przedszkola w przypadku zalegania przez rodziców z powyższą wpłatą po bezskutecznym upomnieniu kieruje zobowiązanie do przymusowego ściągania w trybie egzekucji administracyjnej. 

• zaopatrzenie dziecka w pantofle, piżamę, strój gimnastyczny oraz fartuszek ochronny. 

Dziecko uczęszczające do przedszkola powinno być tak ubrane aby ubranie nie krępowało ruchów dziecka. 

UWAGI KOŃCOWE: 

Opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli ustala Rada Gminy. 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przedszkola oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczych podaje się niniejszym regulamin do wiadomości i przestrzegania.