Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA (na podstawie Statutu)

1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. 

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci do oddziałów integracyjnych, posiadające Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe (język angielski).

5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

6. Do przedszkola może uczęszczać tylko zdrowe dziecko. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

7. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców, wyjazd do sanatorium).

8. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:

  • brak wpłat za żywienie i opłaty za świadczenia przedszkola przez okres dwóch kolejnych miesięcy,
  • dłuższej nieobecności dziecka bez powiadomienia przedszkola o przyczynie tej nieobecności,
  • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola.
  • o zamiarze skreślenia dziecka z listy Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców.

9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola między godziną 6.30 a godziną 8.00. Realizacja postawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00 lub o 7.00 do 12.00.

10. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola do godziny 16.00 przez rodziców lub upoważnione osoby.

11. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

12. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

13. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez wychowawców spotkania grupowe.

14. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.

15. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.

16. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uregulować do 10 – ego dnia każdego miesiąca.

17. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola (zapytania, projekty, zażalenia) powinny być zgłaszane do Dyrektora przedszkola.