Zapisy

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI  PUBLICZNYCH

 

Nabór do tarnowskich przedszkoli publicznych po raz kolejny będzie przeprowadzony z  zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. Wprowadzany od kilku lat w wielu miastach system naboru znakomicie się sprawdza. Elektroniczna rekrutacja zapewnia spokojny, obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.

W serwisie internetowym https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow

lub https://tarnow.przedszkola.vnabor.pl (po załadowaniu adresu nastąpi przekierowanie do adresu wiersz powyżejsukcesywnie będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje 
 o przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

ZASADY REKRUTACJI

 

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:

Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
 z późn. zm.),

Ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),

Uchwałę nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015, poz. 1942).

 

Obowiązek przedszkolny

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na obszarze danej gminy.

2. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego maja dzieci 6-letnie ur. w 2010 r.

3. W roku szkolnym 2016/2017 oddziały przedszkolne liczą do 25 dzieci.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
w tym przedszkolu w terminie od 18 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu publicznym.

 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Wniosek 
o przyjęcia do przedszkola publicznego składa się odpowiednio do dyrektora wybranego przedszkola publicznego (najbardziej preferowanego) w  terminie od  29 lutego 2016 r. do 23 marca 2016 r.

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego może być zgłoszony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli publicznych. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli publicznych od najbardziej do najmniej preferowanych

 

 

Kryteria naboru

 I etap postępowania rekrutacyjnego

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów o którym mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa – 200 pkt.

 II etap postępowania rekrutacyjnego

W rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie 
z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym:

1) oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 50 pkt;

2) dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 50 pkt;

3) rodzeństwo kandydata kontynuujące wychowanie przedszkolne w placówce pierwszego wyboru kandydata – 50 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryteriów są:

1) w przypadku kryterium określonego w pkt 1:

a) oświadczenie o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym obojga rodziców (opiekunów prawnych), albo

b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

2) w przypadku kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o jego miejscu pracy;

3) w przypadku kryterium określonego w pkt 3 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o realizacji przez rodzeństwo kandydata obowiązku przedszkolnego w placówce pierwszego wyboru kandydata.

Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

Terminy naboru

Określa Zarządzenie nr 08/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 29 lutego 2016 r.

do 23 marca 2016 r.

do godz.1500

od 29 kwietnia 2016 r. do 10 maja 2016 r.

do godz.1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

do 6 kwietnia 2016 r.

do godz.1500

od 11 maja 2016 r. 
do 17.05.2016 r.

 

godz.1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 kwietnia 2016 r.

do godz.1500

18 maja 2016 r.

do godz.1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20 kwietnia 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r.

do godz.1500

od 19 maja 2016 r.
do 23 maja 2016 r.

do godz.1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

27 kwietnia 2016 r.

do godz.1500

25 maja 2016 r.

do godz.1500

 

Uwaga

Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola zobowiązani są potwierdzić  wolę podjęcia edukacji przedszkolnej  w okresie od 20 kwietnia 2016 r. do  
25 kwietnia 2016 r. a w postępowaniu uzupełniającym od 19 maja 2016 r. do 23 maja 2016 r. Brak potwierdzenia woli w w/w terminach będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

 

 

4. Postępowanie odwoławcze

- W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

- Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica  
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

- Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

- Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

- Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 UWAGA!

O przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola, a gdy przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy placówki powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.