Misja i wizja

Misja Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie.

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. 

Pragniemy wyposażyć dzieci w wiedzę wszechstronną, ułatwiającą odnalezienie swojego miejsca w życiu dorosłym. Chcemy wyrównywać i kompensować braki, opóźnienia w rozwoju i zaniedbania wychowawcze, u dzieci sprawnych inaczej. 

Zmierzamy aby w naszym przedszkolu każde dziecko podejmowało działania pozwalające reorganizować dotychczasowe doświadczenia i na podstawie jego składników tworzyć lub odkrywać coś dla niego nowego i pożytecznego. 

Myślimy, że wspólnie z rodzicami będziemy wspomagać dziecko w pokonywaniu trudności w procesie rozwoju i troszczyć się o spójność wysiłków wychowawczych domu i przedszkola.

Wizja Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie.


BAZA MATERIALNA

 • Dobra funkcjonalność, wygoda i estetyka pomieszczeń przedszkola.
 • Dobrze wyposażona w sprzęt do ćwiczeń sala rehabilitacyjna.
 • Środki techniczne ogólnodostępne do pracy biurowej oraz dla nauczycieli (komputer, drukarka kserokopiarka).
 • Zaktualizowane zbiory biblioteki przedszkolnej pod kątem wspomagania działań wychowawczo-dydaktycznych nauczycieli i pedagogizacji rodziców.


STRONA PROGRAMOWA

Wzbogacenie oferty edukacyjnej pod kątem rozwijania kreatywności i samodzielności dzieci, stosowanie aktywizujących metod pracy z dziećmi:

Pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. G. Dennisona, program rozwijający percepcje wzrokową M. Frostig i D. Horn, wykorzystanie w pracy z dziećmi elementów gimnastyki twórczej R. Labana, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, zabaw interakcyjnych K. W. Vopla.

Uczynienie rodziców partnerami współodpowiedzialnymi za efekty i jakość pracy.


STRONA ORGANIZACYJNA

 • Dostosowanie godzin pracy placówki do oczekiwań rodziców.
 • Podniesienie poziomu wykształcenia kadry pedagogicznej (studia magisterskie, podyplomowe, kursy, warsztaty, szkolenia, WDN)
 • Umożliwienie dzieciom uczestnictwa w małoliczebnych grupach zainteresowań.
 • Stwarzanie możliwości radosnego przeżywania przez dzieci każdego dnia pobytu w przedszkolu.
 • Realizowanie zasady dostępności placówki dla wszystkich dzieci.
 • Usprawnianie pracy placówki, zapewnienie kontaktu z rodzicami, środowiskiem lokalnym, szkołą oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Pozyskiwanie sponsorów celu realizacji zadań mających uatrakcyjnić pobyt dzieci w przedszkolu (spotkania, wycieczki).