Regulamin dla rodziców

Charakter i zadania przedszkola. 

Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie jest placówką publiczną o charakterze wychowawczo-dydaktycznym i opiekuńczym. 

Realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze w oparciu o program wychowania  zatwierdzony przez MEN. 

Do zadań przedszkola należy: 

• wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole, 

• rozwijanie procesów poznawczych, poszerzanie zasobu informacji, umiejętności w toku poznawania otoczenia społecznego, przyrodniczego, technicznego, 

• uspołecznienie dzieci, kształtowanie postaw, charakteru, stosunku do pracy, 

• rozbudzanie wrażliwości dzieci w kontakcie z otoczeniem, przyrodą, sztuką, wyobraźnią i ekspresją twórczą dzieci, 

• sprawowanie opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem, prawidłowym rozwojem wychowanków, kształtowanie postaw zdrowotnych dzieci, wykrywanie deficytów rozwojowych i ich wyrównywanie. 

Przedszkole czynne jest  od 01.09 do 31.08, funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu od godz. 6.00 do 17.00. Zgodnie z Prawem Oświatowym, za zgodą Organu Prowadzącego, Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców przedszkolu przysługuje prawo do  przerwy wakacyjnej. 

Tryb życia dzieci w przedszkolu  regulowany jest rozkładem dnia dla poszczególnych grup wiekowych. 

Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno uczęszczać do niego regularnie. O dłuższej przerwie w uczęszczaniu dziecka do przedszkola należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora. 

Rodzice są zobowiązani do nie przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych. 

Opiekę nad wychowankami w drodze do i z przedszkola sprawują rodzice lub osoby przez nie upoważnione, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo. Pisemne upoważnienie stałe lub jednorazowe winno być złożone u nauczyciela. 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzicom przysługuje: 

• w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot wpłaconej opłaty z tytułu żywienia za każdy dzień nieobecności, 

• prawo zgłaszania do dyrektora uwag i wniosków  

• prawo odwoływania się w sprawach spornych do Prezydenta m. Tarnowa za pośrednictwem Wydz. Edukacji w Tarnowie

• prawo odwoływania się w sprawach pedagogicznych do Kuratorium Oświaty - Delegatura w Tarnowie

Rodzice zobowiązani są do: 

• uczestniczenia w zebraniach ogólnych i grupowych o charakterze wychowawczo-szkoleniowym oraz w zajęciach otwartych, udzielania i odbierania informacji o dziecku, włączenia się do prac przy organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych, 

• regularnego uiszczania ustalonej odpłatności z tytułu kosztów żywienia dziecka w przedszkolu w podanym terminie na wskazane konto. 

• zaopatrzenie dziecka w pantofle, piżamę, strój gimnastyczny 

Dziecko uczęszczające do przedszkola powinno być tak ubrane aby ubranie nie krępowało ruchów dziecka. 

UWAGI KOŃCOWE: 

Regulamin podaję się do wiadomości i przestrzegania w :

- celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przedszkola oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczych podaje się niniejszy regulamin do wiadomości i przestrzegania.

 

W przedszkolu przestrzegane jest Ochrona Danych Osobowych zgodnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE