Regulamin przedszkola

Regulamin Organizacyjny

 

Przedszkola Publicznego Nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie 

opracowany na podstawie Statutu Przedszkola

 

1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

 

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

 

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci do oddziałów integracyjnych, posiadające Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:  o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

4. Przedszkole organizuje zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola w zakresie twórczości plastycznej i ekologicznej dzieci.

 

5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy  przynoszone przez dzieci do przedszkola.

 

6. Do przedszkola może uczęszczać tylko zdrowe dziecko. Nauczyciel nie może podawać żadnych leków dzieciom. 

 

7. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych i uzasadnionych powodów.

 

8. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających
              do przedszkola w przypadku gdy:

- dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci

- braku wpłat za żywienie i opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres   jednego miesiąca,

- dłuższej nieobecności dziecka bez powiadomienia wychowawcy,

- nieprzestrzegania przez rodziców postanowień Statutu przedszkola.

 O zamiarze skreślenia dziecka z listy Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców.

 

9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola między godziną 6.00,  a godziną 8.15. Rodzic/prawny opiekun odpowiada za dziecko) do momentu przekazania go pracownikowi przedszkola (woźna oddziałowa lub nauczyciel).

 

10. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby pełnoletnie upoważnione powinni odbierać dzieci z przedszkola do godziny 17.00.

 

11. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

 

12. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

13.Dziecko ma prawo do realizacji bezpłatnej 5 godzinnej podstawy programowej.

 

14. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez  wychowawców spotkania grupowe.

 

15. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu  skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego                        rozwoju.

 

16. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, czytać na  bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.

 

17. Opłatę za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu należy regulować w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (z góry) na konto przedszkola. Nadpłaty  za nieobecność dziecka w przedszkolu będą rozliczane w kolejnym miesiącu.

 

18. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola (zapytania, zażalenia)   powinny być zgłaszane do Dyrektora przedszkola.